Ondersteuning cliëntenraad

De afgelopen anderhalf jaar heb ik mij in het bijzonder beziggehouden met het ondersteunen van cliëntenraden en bestuurders van zorginstellingen. Deze cliëntenraden hebben net als een ondernemingsraad de bevoegdheid een zwaarwegend advies te geven wat betreft het te voeren beleid. De wetgeving wordt de komende jaren verder uitgebreid: de zeggenschap van cliënten en hun familie wordt alleen maar relevanter. Ze krijgen zelfs op een aantal terreinen instemmingsrecht.

Het is dan ook van belang dat dit proces goed wordt vormgegeven. Mijn ondersteuning houdt in dat ik de cliëntenraden help met het in kaart brengen van de aandachtsgebieden, het aantrekken van nieuwe leden en het opstellen van een samenwerkingsreglement. Het draait allemaal om een goede communicatie: informeer elkaar frequent en gericht.